Wedstrijdreglement WINactie Instagram

‘WIN je droombadkamer!’

1. INLEIDING

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door X2O Badkamers NV, Legeweg 157 D , 8020 Oostkamp (ondernemingsnummer: 0627.861.895); hierna genoemd X2O of wedstrijdorganisator.

  1. 2 De wedstrijd loopt van 01/02/2019 tem 03/03/2019 (middernacht),met uitzondering van de winkel in Zoeterwoude waar de wedstrijd afsluit op zondag 10 maart (middernacht)

1.3 Dit reglement is geldig voor de Instagram wedstrijd gecommuniceerd via volgende kanalen:

1.4 Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die X2O organiseert via haar bovengenoemde Instagram kanalen.

1.5 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en akkoord te zijn met de volledige inhoud.

1.6 Maximum 1 deelname per persoon.2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België of Nederland, deelnemen aan een (online) wedstrijd van X2O, met uitzondering van medewerkers van alle vestigingen van X2O en familie in 1stegraadsverwantschap.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat X2O ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan de toekenning van een prijs worden herroepen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit reglement.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd.

2.5 Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.3. WEDSTRIJDVERLOOP “WIN je droombadkamer!”

3.1 De wedstrijd loopt van 01/02/2019 tem 03/03/2019 (middernacht), met uitzondering van de winkel in Zoeterwoude waar de wedstrijd afsluit op zondag 10 maart (middernacht)

3.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten volgende acties ondernomen worden:

  • Volg één van de X2O Instagram accounts: https://www.instagram.com/x2o_badkamers of https://www.instagram.com/x2o_salles_de_bains of https://www.instagram.com/x2o_badkamers_nederland
  • Neem een foto van je droombadkamer gepresenteerd op de Batibouw beursstand van X2O (van 21/02 tem 03/03/2019) of in één van de X2O winkels (van 01/02 tem 03/03/2019).
  • Post je foto op Instagram met #x2owin of #x2ogagnez
  • Tag de foto met @x2o_badkamers of @x2o_salles_de_bains of @x2o_badkamers_nederland
  • De origineelste, leukste en/of grappigste foto met comment wint een aankoopbon ter waarde van € 5.000 (zie punt 4.1).
  • Om deel te nemen heb je een openbare Instagram-account nodig.

3.3 Het bepalen van de winnaar gebeurt uiterlijk 10 werkdagen na het afsluiten van de wedstrijd op Instagram. De winnaar wordt anoniem gekozen door een onafhankelijke jury bestaande uit 3 leden van het Marketing team van X2O.

3.4 De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Instagram platform en via e-mail. Dit bericht zal een link bevatten naar een invulformulier waarin de winnaar zijn of haar contactgegevens dient in te vullen en waarin de winnaar zich door middel van het aanvinken van een selectievakje uitdrukkelijk akkoord dient te verklaren met het wedstrijdreglement, alsook verklaart kennis te hebben genomen van de privacy policy van X2O. Indien de winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 3 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid. De prijs kan slechts aan de winnaar worden toegekend wanneer bovenstaande voorwaarden zijn vervuld.

3.5 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.

3.6 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.4. PRIJZEN

4.1 De prijs omvat een aankoopbon ter waarde van € 5000 (netto incl. de promoties die op dat moment geldig zijn en incl. BTW) met geldigheidsdatum van 1 jaar na ontvangst. Indien de winnaar gedurende de wedstrijdperiode reeds een aankoop heeft verricht (dus aankopen tussen 01/02/2019 en 03/03/2019 = datum bestelbon), krijgt hij het aankoopbedrag tot € 5.000 (netto incl. BTW) terugbetaald. Betaalde hij minder, dan ontvangt hij het verschil in een aankoopbon.

4.2 De winnaar krijgt de waardebon persoonlijk overhandigd in een x2o winkel naar keuze.

4.3 Een niet afgehaalde prijs op datum van afspraak komt te vervallen in hoofde van de winnaar en komt automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.

4.4 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien door de winnaar geen geldige contactgegevens werden opgegeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.5 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere dringende redenen, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.6 De prijs is onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

4.7 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behalve in geval van opzet, bedrog of zware fout in hoofde van de organisator en behoudens gevallen van lichamelijke schade of overlijden, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.2 X2O behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik eenzijdig op te schorten of in te trekken indien zij zich daartoe gedwongen ziet omwille van wettelijke of andere dwingende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

5.3 X2O is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.4 X2O behoudt zich het recht voor om een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen aangekondigd worden via de website van X2O.6. PERSOONSGEGEVENS EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers welke door de deelnemers aan X2O doorgegeven worden in het kader van de wedstrijd, kunnen in de bestanden van X2O opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden mits de deelnemer zich daarmee akkoord verklaard heeft. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonsgegevens van de winnaar zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in de privacy policy: is www.x2o.be/nl/privacy-cookiebeleid of www.x2o.be/fr/politique-vie-privee-cookies of www.x2o.nl/privacy-cookiebeleid

6.2 Door het in ontvangst nemen van de prijs, gaat de winnaar akkoord met het gebruik door de organisator van zijn of haar naam en winnende foto in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PORTRETRECHTEN

7.1 De deelnemers garanderen de authenticiteit van de foto die ze posten op Instagram voor de wedstrijd. Door in het inschrijvingsformulier het desbetreffende selectievakje aan te vinken, garandeert de winnaar dat hij of zij over alle auteurs- en portretrechten op de winnende foto beschikt en geeft hij of zij X2O het recht om deze te gebruiken in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd in België of Nederland, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.

7.2 De winnaar garandeert dat de winnende foto geen enkel intellectueel eigendomsrecht of portretrecht van een derde schendt en zal X2O dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen X2O wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten of portretrechten.8. MEDE-ORGANISATOREN

8.1 Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van X2O te worden gelezen als verwijzend naar zowel X2O als de mede-organisator(en).9. KLACHTEN

9.1 Klachten omtrent deze wedstrijd kunnen schriftelijk bezorgd worden aan X2O Badkamers NV, Legeweg 157 D , 8020 Oostkamp, t.a.v. Marketing Departement, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

10. TOEPASSELIJK RECHT10.1 Tenzij waar verboden, zijn alle geschillen betreffende de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht.

10.2 Tenzij waar verboden, zijn de rechtbanken van Brugge (België) exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig wedstrijdreglement.